Dowiedz się więcej o IPSI

Aktualności

więcej »

Logowanie

Coaching

Program coachingowy

 

Świat się bardzo zmienił, zaś coaching jest narzędziem ułatwiającym radzenie sobie ze zmianami.

1. Następują gwałtowne zmiany w środowisku biznesu, redukcja personelu, przejęcia firm (fuzje) i inne formy restrukturalizacji, przynoszące radykalną zmianę tradycyjnych warunków zatrudnienia.

2. Firmy nie mogą już osiągać optymalnych rezultatów metodami tradycyjnymi, szukają nowych rozwiązań w każdym obszarze organizacji.

3. W wielu dziedzinach brakuje utalentowanych, kompetentnych pracowników. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy zaczęły inwestować w rozwój pracowników.

4. Powiększa się przedział pomiędzy tym, czego uczyli się menedżerowie a tym, co jest wymagane na ich obecnych stanowiskach (coraz trudniej sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku).

5. Potrzebny jest wyższy poziom kooperacji, aby firmy mogły osiągać cele strategiczne i utrzymać poziom zadowolenia klientów.

Nowe wymagania są źródłem trudności, napięcia i stresu, którym podlega praktycznie każdy. Wzmacniając osobiste kompetencje coaching kreuje kompetentnych pracowników i światłych liderów, których współczesne firmy bardzo potrzebują. Coaching sprawia, że ludzie lepiej sobie radzą z wyzwaniami współczesnego świata, mają poczucie jasnego celu własnego życia i spełnienia w tym, co robią.

Czym jest coaching

Coaching to profesjonalne partnerstwo pomiędzy kompetentnym "coachem" (osobą pomagającą) a "klientem" - osobą pragnącą rozwijać swoje kompetencje, osiągać ponadprzeciętne rezultaty w wybranych aspektach pracy zawodowej lub życia osobistego. Coaching to sposób pracy z ludźmi, który ma na celu ich motywację i pomoc w osiąganiu celów.

Coaching wspomaga szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów. Pomaga skoncentrować się na tym, co najważniejsze i osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem. Coaching przyspiesza uczenie się przez większą koncentrację i świadomość własnych możliwości, prowadzi do korzystniejszych decyzji i efektywniejszych działań

Założenia coachingu

Coaching koncentruje się na celach klienta i jego efektywności życiowej, a punktem wyjścia jest aktualna sytuacja klienta oraz pożądany kierunek zmian i rozwoju - jego potrzeby i aspiracje. Zwykle nie ma potrzeby wracania do przeszłości i analizowania przyczyn zaistniałych sytuacji. Jeżeli są trudności i przeszkody, należy je przyjąć do wiadomości i szukać rozwiązania. Coaching jest nastawiony na cele i przyszłość, którą tworzymy działaniem skoncentrowanym na teraźniejszości.

Aby osiągnąć pożądaną zmianę klient musi uaktywnić i wzmocnić swoje silne strony. W coachingu identyfikacja i realizacja potencjału klienta jest dużo ważniejsza niż jego możliwe błędy i słabe strony.

Rezultaty coachingu

Wyniki coachingu zależą od intencji, wyborów, decyzji i działań klienta, które coach wspiera swoją kompetencją i doświadczeniem. Powstaje kwestia, które z możliwości klienta mają być wykorzystane i jak je zrealizować. Wybór zależy od klienta. Coach może tylko rozszerzać perspektywę klienta, uświadamiać mu zarówno jego osobisty potencjał jak i prawdopodobne konsekwencje jego wyborów. Coach towarzyszy i zachęca, służy jako punkt odniesienia, jako ktoś, z kim można wspólnie przygotować plan działania, odbyć próbę generalną, a po wykonaniu planu podsumować wyniki i wyciągnąć wnioski.

Obecność coacha ośmiela i zobowiązuje do działania. Częstsze działanie, przerywane refleksją, przyśpiesza proces uczenia się. W rezultacie klient uczy się szybciej, szybciej wypróbowuje swoje pomysły w realnych sytuacjach życiowych i w trakcie tego procesu staje się efektywniejszy w życiu.

Coach

Coach jest kimś doświadczonym i utalentowanym w relacjach pomagania. Jest osobą zdolną do zajęcia bezstronnego, życzliwego stanowiska, niezabarwionego osobistymi preferencjami czy uprzedzeniami. Coach koncentruje się na osobistych pragnieniach, potrzebach, cechach i celach osoby, której dodaje odwagi, motywuje i pomaga w maksymalnym zaspokojenia potrzeb i pragnień. Coach zakłada, że klient ma wszystkie potrzebne zasoby i że może się nauczyć, jak z nich korzystać.

Relacja coachingu

Relacja coachingu ma na celu wzmacnianie świadomości i budowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie u klienta. Coach zachęca klienta do nazwania swoich aspiracji i pełniejszego uświadomienia sobie swoich wyborów. Coach zachęca klienta do wyrobienia w sobie większej elastyczności zachowania, do "podróży" na nowe terytoria we własnym tempie. Klient podejmuje działania, które prowadzą do uczenia się i rozwoju. Jeżeli kolejny krok rozwojowy zakończy się sukcesem, jest to zasługą klienta, gdyż to klient ponosi ryzyko nowego działania. Coach odnosi się do klienta jako partner; nie przyjmuje pozycji eksperta, autorytetu czy terapeuty. Coach i klient wspólnie decydują o temacie, formie i celach coachingu.

Proces coachingu

Coaching zaczyna się od rozmowy wstępnej, której celem jest zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami i możliwościami klienta, zdefiniowanie zakresu relacji, priorytetów i konkretnych celów.

Proces coachingu podzielony jest na spotkania (osobiste lub telefoniczne), z zadaniami do wykonania przez klienta pomiędzy tymi spotkaniami. Coach może dostarczać zasobów w formie literatury, która pomaga klientowi myśleć i działać.

Długość relacji zależy od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle jest to relacja wielomiesięczna, ale wyjątkowo coaching może ograniczyć się do jednego spotkania. Relacja coachingu ustaje w momencie realizacji ustalonych celów.

Istnieją różne metody oceny postępów i poziomu realizacji celów. Celowe jest odwołanie się do obiektywnych kryteriów oceny. Korzystne jest ustalenie celów coachingu w formie pożądanego poziomu umiejętności.

Coaching koncentruje się na wizji sukcesu, a nie na usuwaniu problemów. Prostymi środkami mobilizuje myślenie o możliwościach i działanie nastawione na cele.

Korzyści z coachingu

W wyniku coachingu klienci często doświadczają głębokich zmian percepcji swojej sytuacji i swoich możliwości, a także nabywają kompetencje, które umożliwiają im realizację swoich aspiracji, takich jak:
1. Klarowniejsze myślenie i planowanie różnych aspektów swojego życia,
2. Efektywniejsze podejmowanie decyzji,
3. Budowanie nowego punktu widzenia, świeże postrzeganie własnych możliwości i szans,
4. Poprawa efektywności interpersonalnej (lepsze radzenie sobie w relacjach profesjonalnych i osobistych),
5. Większa pewność w realizacji wybranych ról zawodowych i życiowych,
6. Konsekwentne zaangażowanie w poprawę własnej efektywności,
7. Zwiększona produktywność.

Większe zadowolenie w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.